Menu

Tag: informatica

Base64

Tm8gbm9uIG1pIHNvbm8gYWRkb3JtZW50YXRvIHN1bGxhIHRhc3RpZXJhLCBub25vc3RhbnRlIGxhIHN0YW5jaGV6emEgZG9wbyB1biBnaW9ybm8gZGkgbGF2b3JvLiBTdGFtYXR0aW5hIGd1YXJkYXZvIGFsY3VuaSB2aWRlbyBkYSB1biBjYW5hbGUgZGkgY3VpIHZpIGhvIGdpw6AgcGFybGF0byBuZWwgcG9zdCBz ______________________________________________________________________________ No non mi sono addormentato sulla tastiera, nonostante la stanchezza dopo un giorno di lavoro. Stamattina guardavo alcuni